Saturday, 20 July 2024

รู้จักกับ gpabook

# สมัครเป็นโรงเรียนเครือข่าย

1. หนังสือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการ

     [ดูตัวอย่าง]   [ดาวน์โหลด]

2. หนังสือขอใช้ถึงโรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย

     [ดูตัวอย่าง]   [ดาวน์โหลด]

3. หนังสือขอใช้ถึง หจก.พรอมต์ซิสเท็ม

     [ดูตัวอย่าง]   [ดาวน์โหลด]

# คู่มือการใช้ GPABOOK App

1. คู่มือการใช้ GPABOOK App สำหรับครูผู้สอน version 2.0        [ดาวน์โหลด]

2. คู่มือการใช้ GPABOOK App สำหรับผู้ดูแลระบบ version 2.0       [ดาวน์โหลด]

3. คู่มือการใช้ Gpabook Mobile App version 1.0          [ดาวน์โหลด]