Gpabook community
  1. โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  2. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
  3. โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบด) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
  4. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
  5. โรงเรียนเทศบาลหนองตองวิทยา
  6. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา-กองคำราษฎร์อนุสรณ์
  7. โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) อ.หางดง จ.เชียงใหม่
  8. โรงเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)  อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่