เพิ่มรายชื่อครูที่ปรึกษา สำหรับ ปถ.06

  1.  เลือกเมนู “เมนูหลัก > นักเรียน > รายชื่อตามห้อง ” 
  2. เลือกห้องเรียน คลิก ตกลง ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

    3.  เลือก edit ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

   4.  เลือก แท็ป ครูที่ปรึกษา แก้ไขข้อมูลชื่อครูที่ปรึกษา ตามภาคเรียนและปีการศึกษาที่เรียน ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3