1.  เลือก เมนูหลัก > ครูผู้สอน > เพิ่มครู      (รูปที่ 1)

    รูปที่ 1