1. เลือก เมนูหลัก > รายวิชา > รายวิชาเทอม 1 หรือ รายวิชาเทอม 2   เลือก แก้ไข (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

    2. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิกบันทึก (รูปที่ 2)

รูปที่ 2