1. เลือก เมนูหลัก > ครูผู้สอน > วิชาที่สอน เทอม 1 หรือ วิชาที่สอน เทอม 2 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

  2. เลือกครูที่ต้องการเพิ่มข้อมูลรายวิชาสอน เลือก เพิ่ม (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.  กรอกข้อมูล   (รูปที่ 3)

  1. เลือกระดับชั้น
  2. เลือกรหัสห้องเรียน
  3. เลือกรหัสวิชา (ไทย)
  4. เลือกรหันวิชา (en)
  5. คลิก เพิ่มรายวิชา

Tip . กรณีต้องการลบข้อมูลรายวิชาสอนครูคลิกที่ปุ่ม Delete ดังรูปที่ 3

การลบข้อมูลรายวิชาสอนจะไม่กระทบกับข้อมูลเวลาเรียนหรือคะแนนที่กรอกเอาไว้

รูปที่ 3