1.  เลือกเมนู “รายงาน/ค่าสถิติ > พิมพ์ ปถ. > ปถ.06 “
  2. เลือกห้องเรียน เลือกรายชื่อนักเรียน. คลิก ตกลง

            ดังรูปที่ 1

  1. รูปที่ 1

    ตัวอย่าง ปก ปถ.06 ที่พิมพ์จากโปรแกรม gpabook ดังรูปที่ 2

    รูปที่ 2