ข้อมูลโรงเรียน  เลือกเมนู  “การตั้งค่า”    >   ข้อมูลโรงเรียน  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

1. ข้อมูลพื้นฐาน   เลือกเมนู     ข้อมูลโรงเรียน  >  ข้อมูลพื้นฐาน   (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

กรอกข้อมูลสถานศึกษา  ดังรูป  (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

กรอกข้อมูลบุคลากร  ดังรูป  (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

อัพโหลดสัญลักษณ์ (logo) ของสถานศึกษา   ดังรูป  (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

สร้างบาร์โค๊ด 2 มิติ   Create QR Code   (รูปที่ 6) 

รูปที่ 62. วันเปิดเรียน-หยุดเรียน    เลือกเมนู     วันเปิดเรียน – หยุดเรียน   (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

 กรอกข้อมูลวันเปิดเรียนวันแรก  และวันเปิดเรียนวันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

คำนวณวันเปิดเรียน   (รูปที่ 9)

ก่อนคำนวณ (รูปที่ 9)

หลังคำนวณวันเปิดเรียน (รูปที่ 10)

รูปที่ 103.จัดการห้องเรียน  (รูปที่ 11)

รูปที่ 11

  การเพิ่มชั้นเรียนปกติ   (รูปที่ 12)

รูปที่ 12

การเพิ่มชั้นเรียนรวม   (รูปที่ 13)

รูปที่ 13

การเพิ่ม แก้ไข ครูที่ปรึกษา  (รูปที่ 14 , 15)

รูปที่ 14


รูปที่ 154.กลุ่มสาระการเรียนรู้  (รูปที่ 16)

รูปที่ 15

เพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้  (รูปที่ 16)

รูปที่ 16