Tuesday, 23 April 2024

การเพิ่ม/แก้ไข รายชื่อครูที่ปรึกษาใน ปถ.06

  1.  เลือกเมนู “ครูที่ปรึกษา > ดูแลช่วยเหลือ > เลือกนักเรีน > Edit ”  ดังรูปที่ 1
รูปที่ 1

 2.   เลือกแท็ป “ข้อมูลส่วนตัว >  ความเห็นครูที่ปรึกษา > บันทึกชื่อครูที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน ตามปีการศึกษา”    ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2

ตัวอย่างปก ปถ06 และชื่อครูที่ปรึกษาที่กรอกเข้าระบบ gpabook เรียบร้อยแล้ว  รูปที่ 3

รูปที่ 3