1.  เลือกเมนู “ครูที่ปรึกษา > ดูแลช่วยเหลือ > เลือกนักเรีน > Edit ”  ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

      2.   เลือกแท็ป “ข้อมูลส่วนตัว >  ความเห็นครูที่ปรึกษา > บันทึกชื่อครูที่ปรึกษาในแต่ละภาคเรียน ตามปีการศึกษา”.              ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2