1. เลือกเมนูรอง  “รายงาน/ค่าสถิติ > พิมพ์ ปถ. > ปถ.06 ”  ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

    2.  เลือก “ห้องเรียน > เลือกนักเรียน > คลิก ตกลง” ดังรูปที่ 2 และ รูปที่ 3

รูปที่ 2

รูปที่ 3