Tuesday, 28 May 2024

การพิมพ์ ปถ. 06 สำหรับครู

  1. เลือกเมนู “รายงาน/ค่าสถิติ”
  2. เลือก “พิมพ์ ปถ.”
  3. เลือก “ปถ.6”
  4. เลือก “ชั้น > นักเรียน”
  5. คลิก “ตกลง”
  6. ตัวอย่าง ปก ปถ06 (รูปที่ 2)
  7. ตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวนักเรียน (รูปที่ 3 )
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3

8. ตัวอย่างข้อมูลพัฒนาการด้านร่างกาย (แปลผลจากน้ำหนักส่วนสูง จากครูที่ปรึกษาบันทึกล่าสุด) 

9. ผลการตัดสินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

รูปที่ 4

รูปที่ 4

10. ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

รูปที่ 5

รูปที่ 5