การโอนผลการเรียน

  • เพื่อประกาศผลการเรียนให้นักเรียนและผู้ปกครอง ดูผลการเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • เพื่อจัดทำ ปพ.1 
  1.  เลือกเมนู “การตั้งค่า > เครื่องมือ > โอนผลการเรียน”   (รูปที่ 1)

    รูปที่ 1


     2. เลือก “โอนผลการเรียน รายห้อง > เลือกห้องเรียน > เลือกภาคเรียน > เลือกปีการศึกษา > คลิกถ่ายโอนผลการเรียน”.    (รูปที่ 2)

รูปที่ 2