1. ตรวจสอบ วันเข้าเรียน ได้กำหนดหรือยัง. (ดังรูปที่ 1,2)
  2. “เมนูหลัก > นักเรียน > รายชื่อตามห้อง > เลือกชั้น > คลิกตกลง”

รูปที่ 1

รูปที่ 2

   3. กำหนด วันเข้าเรียน เลือก ปีที่เข้าเรียน เป็นปีพุทธศักราช : พ.ศ.  คลิกบันทึก. (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

   4.  เลือกแท็ป ” หน้า ปพ.1″  เช็คถูกหน้าภาคเรียนที่ต้องการพิมพ์ ปพ.1  คลิก บันทึก  (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

    5.  เลือกปีการศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละปีการศึกษา คลิก บันทึก อีกครั้ง (ดังรูปที่ 5)

รูปที่ 5

   ตัวอย่าง ปพ.1 ที่พิมพ์ตามตัวอย่างด้านบน

รูปที่ 6

รูปที่ 7