Wednesday, 6 December 2023

วิธียกเลิกนักเรียนออกจากตารางเช็คเวลาเรียน

 1.ยกเลิกนักเรียนออกจากตารางเช็คเวลาเรียนแบบรายคน

     1.1  เลือกเมนู “เวลาเรียน > เช็คเวลา > ยกเลิกลงทะเบียน  ยกเลิก”  (รูปที่ 1)

     1.2  เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการยกเลิกออกจากตารางเวลาเรียน (รูปที่ 2) 

     1.3  คลิก “ลบ” เพื่อยืนยัน (รูปที่ 3)

  1. รูปที่ 1

    รูปที่ 2

รูปที่ 3

 2.ยกเลิกนักเรียนออกจากตารางเช็คเวลาเรียนแบบหลายคน (รูปที่ 4-5)

    2.1  เลือกเมนู “เวลาเรียน > เช็คเวลา > ยกเลิกลงทะเบียน  ยกเลิก”  (รูปที่ 1)

    2.2  เลือกรายชื่อนักเรียนที่ต้องการยกเลิกออกจากตารางเวลาเรียน (รูปที่ 2) 

    2.3. เลือกเมนู “ลบทั้งหมด” (รูปที่ 4)

    2.4  คลิก “ลบ”  เพื่อยืนยันการลบทั้งหมด

รูปที่ 4

รูปที่ 5