1.  เข้าระบบ login สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง ผ่านหน้าเว็บไซต์โปรแกรม gpabook หลักของโรงเรียน  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2.  เข้าระบบจากลิงค์ หรือ URL ที่โรงเรียนเตรียมเอาไว้สำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง

                                      https://???????.gpabook.net/login_student

                                              ???????  คือ url ของแต่ละโรงเรียน

3. เมื่อคลิกตามข้อ 1. หรือข้อ 2. จะได้ดัง (รูปที่ 2) 

รูปที่ 2

 

4.  กรอก “ชื่อผู้ใช้” และ “รหัสผ่าน”  (ขอรับได้ที่ครูที่ปรึกษา)

      กรอก “รหัสยืนยัน”  (ในตัวอย่างคือ 1485 ซึ่งจะไม่เหมือนกันในการเข้าระบบแต่ละครั้ง)

      แล้วคลิก “เข้าระบบ”   (รูปที่ 3)

รูปที่ 3