Wednesday, 6 December 2023

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนักเรียน

  1.  เลือก “เมนูหลัก > ครูที่ปรึกษา > ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนักเรียน”. (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

 2.  เมื่อคลิกเลือก “ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนักเรียน” จะได้ดัง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.  ตัวอย่างเมื่อส่งออก pdf และพิมพ์ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3