Wednesday, 6 December 2023

วิธีแก้ไขเช็คเวลาเรียนแล้วสรุปเวลาเรียนเกิน 100%

อ่านก่อน  >>> หากเช็คเวลาเรียนแล้วผลการสรุปร้อยละเกินจากที่ควรจะเป็น เช่น มีเวลาเรียน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเช็คครบ 20 สัปดาห์ เวลาเรียนรวมเกิน 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน  หรือ มีเวลาเรียน 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเช็คครบ 20 สัปดาห์ เวลาเรียนรวมเกิน 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน เป็นต้น

วิธีแก้ไขด้วยตนเอง

ตัวอย่าง  ครูสอนวิชาภาษาไทย ม.3 มีชั่วโมงสอน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทำการกำหนดวัน เวลาสอนอย่างถูกต้องแล้วในปัจจุบันตามรูปที่ 1 

รูปที่ 1

แต่การสรุปรวมเวลาเรียนเกิน 100% และเกิน 60 ชั่วโมงต่อภาคเรียน ให้ดำเนินการดังนี้

  1. กำหนดวัน เวลาเรียนให้สามารถกรอก แก้ไขได้ในทุกวัน จันทร์ ถึง อาทิตย์ และกำหนด ชม./วัน เป็น 2 ชั่วโมง ดังรูปที่ 2  (คลิก submit เพื่อบันทึกด้วยนะครับ)

รูปที่ 2

       2. เปิดหน้าบันทึกเวลาในแต่ละสัปดาห์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1  ถึง สัปดาห์สุดท้ายของภาคเรียน ดังรูปที่ 3-4 เพื่อยกเลิกวันที่เกินออก

รูปที่ 3

รูปที่ 4

จากรูปที่ 4 จะยกเลิกชั่วโมงที่อยู่ในวัน พฤหัส ออก เพราะที่ถูกจะมีเฉพาะวัน จันทร์  อังคาร  พุธ. วันละ 1  ชั่วโมงเท่านั้น ตามรูปที่ 1  (คลิก บันทึก )

       3. คลิก ตรวจสอบ. เวลาอีกครั้ง ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5

หากแก้ไชครบทุกสัปดาห์เวลาเรียนก็จะถูกต้องตามที่กำหนด เสร็จแล้วครูสามารถกลับไปแก้ไข การกำหนดวัน เวลาเรียน ให้เป็นเหมือนรูปที่ 1 ได้เลยครับ