Wednesday, 6 December 2023

วิธีแก้ปัญหาลงทะเบียนนักเรียนชุมนุม ชมรมแล้วเช็คชื่อไม่ได้ ประเมินไม่ได้

1.ตรวจสอบการกำหนดวัน เวลาสอน  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. เลือกนักเรียนตามห้องเรียน (รูปที่ 2,3)

รูปที่ 2

รูปที่ 3

3. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียนอีกครั้ง” เพื่อปรับรายชื่อนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน (รูปที่ 4)

รูปที่ 4