Sunday, 24 September 2023

วิธีเลือกรูปแบบ ปพ05 / ปถ05

1.  รูปแบบ ปพ05 / ปถ05  โปรแกรม gpabook มี 2 รูปแบบคือ  1. แบบทั่วไป (แบบง่าย)  2.แบบละเอียด

     เลือกรูปแบบคลิกเมนู “เตรียมสอน > ตั้งค่ารายงาน ปพ/ปถ> กำหนดรูปแบบ ปพ05/ปถ05″ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. กรณีที่ยังไม่เคยกำหนดรูปแบบ ปพ/ปถ 05 และใช้โปรแกรม gpabook ครั้งแรก ให้ดำเนินการตาม “วิธีการจัดทำ ปพ.05 / ปถ.05 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม” โดยศึกษาวิธีทำจาก https://www.gpabook.net  เมนู “ครูผู้สอน ”  (รูปที่ 2 -3)

รูปที่ 2

รูปที่ 3

3. กรณีเคยใช้โปรแกรม gpabook แล้ว และต้องการแก้ไข รูปแบบ ปถ/ปพ 05 ให้ดำเนินการตาม (รูปที่ 1)

และกำหนดโครงสร้างรายวิชา

    “เพื่ม ” —> หมายถึงยังไม่เคยเพิ่มข้อมูลสามารถเพิ่มข้อมูลได้. 

    “เพื่ม/แก้ไข”  —> หมายถึงเคยเพิ่มข้อมูลแล้วสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้

รูปที่ 4

4. ตรวจสอบ “กำหนดการให้คะแนน

    “เพื่ม ” —> หมายถึงยังไม่เคยเพิ่มข้อมูลสามารถเพิ่มข้อมูลได้. 

    “เพื่ม/แก้ไข”  —> หมายถึงเคยเพิ่มข้อมูลแล้วสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลได้

รูปที่ 5

5. เปรียบเทียบ “กำหนดการให้คะแนน” ของรูปแบบ ปพ /ปถ 05. (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8