Saturday, 20 July 2024

การลงทะเบียนรายวิชาให้นักเรียนย้อนหลัง

ตัวอย่าง  นักเรียนเลขประจำตัว 03584  นายวันเอก ปัจจุบันอยู่ชั้น ม.3/1 ปีการศึกษา 2563 ผู้ดูแลระบบต้องการลงทะเบียนรหัสวิชา ค21203     รายวิชา คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ม.1)

 1. เลือกเมนู “ลงทะเบียน”
 2. เลือก “ลงทะเบียนรายคนข้ามชั้น”
 3. เลือกชั้นเรียนปัจจุบัน (ตามตัวอย่างปัจจุบัน วันเอกอยู่ชั้น ม.3)
 4. เลือกภาคเรียนที่ต้องการลงทะเบียน และปีการศึกษาที่ต้องการ (ตามตัวอย่างคือ ภาคเรียนที่ 1 ม.1 ปีการศึกษา 2561)
 5. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียน
 6. คลิก “ตกลง”

 

 1. รูปที่ 1

  7. เลือกนักเรียนที่ต้องการลงทะเบียน (รูปที่ 2 )

  รูปที่ 2


   8. คลิก บันทึก (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

         9.  กรณีลงทะเบียนรายคนข้ามชั้นสำเร็จ โปรแกรมจะแสดงรายชื่อนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียบร้อย (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

     10. ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลผลการเรียนรายคนรายวิชาที่เพิ่มย้อนหลังได้ที่ แท็บ “หน้า ปพ. 1” เมนู “นักเรียน” (รูปที่ 5)

รูปที่ 5