Friday, 9 June 2023

การปรับเวลาเรียนใน ปพ.1 รายชั้น

  1.  ตัวอย่าง ต้องการปรับเวลาเรียน วิชาคณิตศาสตร์ ค14101 ในชั้น ป.4 ปีการศึกษา 2562. จาก 80 ชั่วโมง เป็น 160 ชั่วโมง หน่วยน้ำหนัก 4    และ ปรับเวลาเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค15101 ในชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2563. จาก 80 ชั่วโมง เป็น 160 ชั่วโมง หน่วยน้ำหนัก 4  (รูปที่ 1 ก่อนปรับ)

รูปที่ 1

 

2. เลือกเมนู “ตั้งค่า > ลงทะเบียน > ปรับเวลา” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.   เลือกรหัสวิชา > หน่วยน้ำหนัก /หรือหน่วยกิตที่ต้องการปรับ > เลือกเวลาที่ต้องการปรับ > ชั้นเรียน ภาคเรียน และปีการศึกษา ที่ต้องการปรับเวลา คลิก ตกลง  (รูปที่ 3)

*** สำหรับชั้นประถมศึกษา  ในขั้นตอนที่ 4 ดังรูป ภาคเรียนเลือกเป็น ภาคเรียนที่ 2 เท่านั้น

รูปที่ 3

4. ภาพตัวอย่างหลังปรับเวลาเรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

5. ทำตามขั้นตอนที่ (3) อีกครั้งสำหรับวิชา ค15101 ปีการศึกษา 2563 ชั้น ป.5  (รูปที่ 5)

*** รายวิชา ค14101 ปีการศึกษา 2562 และ ค15101 ปีการศึกษา 2563 จะถูกปรับเวลาเป็น 160 ชั่วโมงทั้งระดับชั้น

รูปที่ 5