Sunday, 24 September 2023

ครูที่ปรึกษาพิมพ์ผลการเรียนรายเทอม

 1.  เมนูรอง > รายงานค่าสถิติ >ผลการเรียนรายภาค  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. เลือก ห้องเรียน > ภาคเรียนที่ > ปีการศึกษา  (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

 

3. เลือกนักเรียนที่ต้องการพิมพ์ผลการเรียน > คลิก print (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

4. ตัวอย่างผลการเรียนรูปแบบไฟล์ pdf  (รูปที่ 4)

รูปที่ 4