1. เลือกเมนู “ตั้งค่า > ลงทะเบียน > ลงทะเบียนรายชั้น ”  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. เลือก “ระดับชั้น > ภาคเรียน > ปีการศึกษา > รหัสวิชา > ปีที่จัดทำหลักสูตร ”  คลิกตกลง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3. ผลการลงทะเบียนเมื่อลงทะเบียนรายชั้นสำเร็จ (รูปที่ 3) 

รูปที่ 3