1.เลือก “เมนูหลัก > รายชื่อตามห้อง > เลือกห้องเรียน > เลือกนักเรียน ”  คลิก edit  (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. เลือกแท็บ “หลัง ปพ. 1  > เลือกปีการศึกษาที่ต้องการ แก้ไข / เพิ่มข้อมูล ”  (รูปที่ 2

รูปที่ 2

3. คลิกเครื่องหมายบวกสีเหลืองเพื่อเพิ่มข้อมูล และ คลิก edit  เพื่อแก้ไข คลิก delete  เพื่อลบข้อมูล (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

4. ตัวอย่างด้านหลัง ปพ. 1 แสดง ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  (รูปที่ 4)

รูปที่ 4