Tuesday, 18 June 2024

จัดการชั้นเรียน เพิ่มห้องเรียน ลบห้องเรียน

1. เพิ่มห้องเรียนปกติ 

     เมนู การตั้งค่า > ข้อมูลโรงเรียน > จัดการห้องเรียน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

     เลือกแท็ป “เพิ่มข้อมูลชั้นเรียน ปกติ” เลือกชั้นเรียน > เลือกห้อง > คลิก เพิ่มข้อมูล (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

 

2. การลบข้อมูลห้องเรียน   เลือกเมนู “จัดการห้องเรียน > ลบ”  (รูปที่ 3)

รูปที่ 3