Wednesday, 6 December 2023

การเข้าใช้ระบบ

ครูผู้สอนสามารถเข้าสู่ระบบได้ 2 วิธี

1. เว็บไซต์ www.gpabook.net  > ชุมชน gpabook  > เลือกชื่อโรงเรียน   (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

รูปที่ 1

2. ลิงค์ของแต่ละโรงเรียน   xxxxx.gpabook.net  

     เช่น   gpatk.gpabook.net  , mae-ai.gpabook.net , bandonkaew.gpabook.net  (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

รูปที่ 2

เปลี่ยนภาษาเป็นภาษาที่ต้องการ  (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

รูปที่ 3

3. คลิกที่รูป หรือเลือก เมนู / ครูผู้สอน  (รูปที่ 4)

รูปที่ 1

รูปที่ 4

4. Login  เข้าสู่ระบบ  (รูปที่ 5)

รูปที่ 4

รูปที่ 5

5. Login สำเร็จจะปรากฎหน้าจอดังรูป  (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

รูปที่ 6