Sunday, 24 September 2023

ครูที่ปรึกษา แก้ไขรูปนักเรียน

 1.  เข้าเมนู “ครูที่ปรึกษา > ดูแลช่วยเหลือ > เลือกนักเรียน”  (รูปที่ 1).  

รูปที่ 1

<?————————————————————————————————?>

2. เลือก “Edit”    (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

<?———————————————————————————————-?>

3.   “ข้อมูลส่วนตัว > ข้อมูลพื้นฐาน > อัพโหลดรูป” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3

<?————————————————————————————–?>

4.  Browse เพื่อเลือกรูป  > ปรับแก้ไข เช่น หมุนภาพ ย่อขยาย  (รูปที่ 4) คลิก บันทึก (รูปที่ 5)

รูปที่ 4

รูปท่ี 5