Wednesday, 6 December 2023

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูลพื้นฐานนักเรียน

  1.  เลือกเมนู “ครูที่ปรึกษา > ดูและช่วยเหลือ > เลือกนักเรียน”    (รูปที่ 1)

    รูปที่ 1

     

  2.  เลือก “Edit”  (รูปที่ 2 )

รูปที่ 2

    3.   แก้ไขข้อมูลพื้นฐานนักเรียน (รูปที่ 3-4)

รูปที่ 3

รูปที่ 4