Sunday, 24 September 2023

การบันทึกความเห็นครูที่ปรึกษา (รายงานผลการเรียนแต่ละภาคเรียน)

  1. เลือกเมนู “ที่ปรึกษา > ดูแลช่วยเหลือ > เลือกนักเรียน” (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

<?————————————————————————————–?>

   2. เลือกแท็บ “Student data > Edit”      (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

<?————————————————————————————–?>

 

    3. เลือก ” a.ข้อมูลส่วนตัว > b.ความคิดเห็นครูที่ปรึกษา”   (รูปที่ 3)     แก้ไขข้อมูลเรียบร้อยคลิกบันทึก (รูปที่ 4)

รูปที่ 3

รูปที่ 4