Tuesday, 18 June 2024

เช็คเวลาแล้วพิมพ์ปถ05 สรุปไม่ตรงกับที่เช็คไว้

พิมพ์ ปถ05 สรุปผล มส. ไม่ตรงกับที่เช็ค และที่บันทึกไว้  ดังรูปที่ 1

วิธีแก้ไข

  1.  เลือกแท็บ “เวลาเรียน”
  2.  เลือกแท็บ “เช็คเวลา”
  3. คอลัมน์ “ตรวจสอบ”  คลิก “ตกลง”
ดังรูปที่ 2
       4. คลิก “บันทึก”   ดังรูปที่ 3
รูปที่ 1
รูปที่ 2
รูปที่ 3