Sunday, 24 September 2023

อัตราส่วนคะแนน

1. อัตราส่วนคะแนน (Ratio Score) 

1.1  สิทธิการแก้ไข อัตราส่วนคะแนน มีสองแบบ  (รูปที่ 1,2)

รูปที่ 1

รูปที่ 1

รูปที่ 2

รูปที่ 2

                                                  อัตราส่วนคะแนน  ประกอบด้วย

                   คะแนนระหว่างภาค : คะแนนสอบปลายภาค   เช่น  60 : 40 70 : 30  ,  80 : 20

                   เก็บก่อนสอบกลางภาค : สอบกลางภาค : เก็บหลังสอบกลางภาค : สอบปลายภาค

2. การกำหนดอัตราส่วนคะแนน ระดับประถมศึกษา กำหนดแบบรายปี  (รูปที่ 3)

 1. เก็บก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 1
 2. สอบกลางภาคเรียนที่ 1
 3. เก็บหลังกลางภาคเรียนที่ 1
 4. สอบปลายภาคเรียนที่ 1
 5. เก็บก่อนสอบกลางภาคเรียนที่ 2
 6. สอบกลางภาคเรียนที่ 2
 7. เก็บหลังกลางภาคเรียนที่ 2
 8. สอบปลายภาคเรียนที่ 2
รูปที่ 3

รูปที่ 3

3. การกำหนดอัตราส่วนคะแนน ระดับมัธยมศึกษา กำหนดแบบรายภาคเรียน  (รูปที่ 4)

 1. เก็บก่อนสอบกลางภาค
 2. สอบกลางภาค
 3. เก็บหลังกลางภาค
 4. สอบปลายภาค
รูปที่ 5

รูปที่ 4