Tuesday, 18 June 2024

วิธีโอนผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ฯ ไป ปพ.1

  1. เลือกเมนู “การตั้งค่า”
  2. เลือก “เครื่องมือ”
  3. เลือก “โอนผลอ่าน คิดฯ รายชั้น”
  4. เลือก “ชั้น >ภาคเรียน>ปีการศึกษา”
  5. คลิก “ตกลง”  (รูปที่ 1)
  6. ตัวอย่าง หลัง ปพ1 ที่โอนข้อมูลเสร็จแล้ว (รูปที่. 2)

หมายเหตุ ควรโอนข้อมูลให้เป็นปัจจบันก่อนพิมพ์ ปพ.1 ทุกครั้ง

รูปที่ 1
รูปที่ 2