***  เมื่อกำหนดโครงสร้างรายวิชา คะแนนรวมของทุกหน่วยการเรียนต้องเท่ากับ 100 คะแนน (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

รูปที่ 1