Saturday, 20 July 2024

การจัดการ การชมเชย และการลงโทษ

วิธีการให้คะแนนความประพฤติ

  1. จัดการการชมเชย (รูปที่ 1,2)
    1.  คลิกเพิ่ม เพื่อเพิ่มรายการชมเชย
    2.  คลิก Edit เพื่อ แก้ไข คลิก Delete เพื่อลบ
รูปที่ 1
รูปที่ 2

2. จัดการการลงโทษ

    1. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูลการลงโทษ

    2. คลิก Edit เพื่อแก้ไข คลิก Delete เพื่อลบข้อมูล 

รูปที่ 3
รูปที่ 4