Saturday, 20 July 2024

การแก้ไขคะแนนความประพฤติรายคน

1.  เลือก “คะแนนความประพฤติ”   (รูปที่ 1)

2.  เลือก “แก้ไขคะแนนรายคน”

3. เลือก “ระดับชั้น”

4. เลือก “นักเรียน”

5. เลือก “ตกลง”

6. แก้ไขคะแนนรวม  (รูปที่ 2)

7. แก้ไขคะแนนด้านบวก

8. แก้ไขคะแนนด้านลบ

9. คลิก “บันทึก”

รูปที่ 1
รูปที่ 2