Saturday, 20 July 2024

การให้คะแนนความประพฤตินักเรียน

1. เลือก “เมนูรอง”

2. เลือก “ระบบดูแลช่วยเหลือ”

3. เลือก “ให้คะแนนความประพฤติ”

4. เลือก “ระดับชั้น”

5. เลือก “นักเรียน”

6. คลิก “ตกลง”

การให้คะแนนด้านบวก

1.  เลือก “เพิ่มคะแนน”

2. ตารางรวมคะแนนด้านบวก

3. โดนัทกราฟรวมคะแนนทั้งหมด

 1. เลือกรายการเพิ่มคะแนนความประพฤติ

2. เลือกรูปประกอบการให้คะแนน (เลือกได้ไม่เกิน 3 รูป)

3. คลิก “บันทึก”

4. ตารางแสดงรายการพฤติกรรมด้านบวก

5. ชื่อผู้บันทึก

6. คะแนนที่ได้เพิ่ม

7. วันที่ ทำรายการ

8. คลิกแว่นขยายเพื่อดูรูปขนาดขยายเต็มหน้าจอ

9. คลิก “ลบ” เมื่อต้องการลบรูปประกอบ