Saturday, 20 July 2024

การตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน

1. เลือก “ตัดคะแนน”

2. เลือก “รายการตัดคะแนนความประพฤติ” ตามระเบียบที่กำหนดไว้

3. คลิกเลือก​ “รูปประกอบ ” ไม่เกิน 3 รูป

4. คลิก “บันทึก”

5. ตารางรวมรายการ การตัดคะแนนทั้งหมด 

6. รายการตัดคะแนนทั้งหมด

7. คลิก แว่นขยายเพื่อดูรูปแบบเต็มจอ

8. คลิก ลบเพื่อลบรูป