Tuesday, 28 May 2024

คะแนน

       1. ลงทะเบียนนักเรียน  (รูปที่ 1)

ก่อนการบันทึกคะแนนต้องลงทะเบียนนักเรียนโดยคลิกปุ่ม “เพิ่ม” หรือ “Add” ในช่องลงทะเบียนแบ่งเป็นการบันทึกคะแนนเก็บตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดเอาไว้ ในขั้นตอนการ กำหนดการให้คะแนน และการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค การสอบปลายภาค

รูปที่ 1

รูปที่ 1

2. ผลการลงทะเบียน  (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

ลงทะเบียนไม่ได้ ตรวจสอบ “กำหนดการให้คะแนน”
ยังไม่ได้ลงทะเบียน นักเรียนจำนวน 37 คน (รอลงทะเบียน)
ลงทะเบียนนักเรียนเรียบร้อย

 3. การเลือกหน่วยการเรียนเพื่อบันทึกคะแนนเก็บ  (รูปที่ 3 ,4)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

4. การกรอกคะแนนเก็บ ใช้ปุ่มลูกศรบนคีบอร์ดเลื่อน ขึ้น ลง  ซ้าย  ขวา  และกรอกคะแนนตามต้องการ  กรณีคะแนนที่กรอกไม่ถูกต้อง หรือเกินที่กำหนดโปรแกรมจะแจ้งเตือน ดังรูป (รูปที่ 5)

รูปที่ 5

(ระยะเวลาการกรอกคะแนน  กำหนดโดยฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอนควรกรอกคะแนนให้เป็นปัจจุบันเสมอ หากพ้นกำหนดการกรอกคะแนน จะไม่สามารถกรอกคะแนนได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลระบบ)

ตัวอย่าง การกรอกคะแนนเก็บก่อนกลางภาคถูกระงับสิทธิ์  (กรอกคะแนนไม่ได้)    (รูปที่ 6 , 7)

รูปที่ 6

คะแนนเก็บก่อนกลางภาค  คะแนนสอบกลางภาค  ถูกระงับสิทธิ์ (กรอกคะแนนไม่ได้)

รูปที่ 7

กรณีไม่ประเมินผลการเรียน  (นักเรียนติด ร)  ให้เช็คถูกช่องไม่ประเมิน  (รูปที่ 8)

รูปที่ 8