ก่อนการบันทึกคะแนนต้องลงทะเบียนนักเรียนโดยคลิกปุ่ม “เพิ่ม” หรือ “Add” ในช่องลงทะเบียนแบ่งเป็นการบันทึกคะแนนเก็บตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนดเอาไว้ ในขั้นตอนการ กำหนดการให้คะแนน  และการบันทึกคะแนนสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค