Saturday, 20 July 2024

การพิมพ์ฟอร์มเก็บข้อมูลเยี่ยมบ้านด้วยกระดาษ

1. เลือก “เมนูรอง”         ( รูปที่ 1)

2. เลือก “ระบบดูแลเช่วยเหลือ”

3. เลือก “เลือกนักเรียน”

4. เลือก “พิมพ์รายงาน”

5. เลือก “แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน PDF”

 

รูปที่ 1

ตัวอย่างฟอร์ม pdf สำหรับพิมพ์ผ่านเครือง Printer

(รูปที่ 2)