Saturday, 20 July 2024

การบันทึกความคิดเห็นครูที่ปรึกษารายเทอม

ความคิดเห็นครูที่ปรึกษา จะแสดงด้านล่างในใบรายงานผลการเรียนรายเทอม และ ปถ06

1. เลือก “ข้อมูลส่วนตัว”

2. เลือก “ความคิดเห็นครูที่ปรึกษา”

3. ช่องกรอกข้อความ ความคิดเห็นของครูที่ปรึกษา