Saturday, 20 July 2024

การพิมพ์รายงานสรุปการเยี่ยมบัานนักเรียน

1. เลือก “เมนูรอง”

2. เลือก “ระบบดูแลช่วยเหลือ”

3. เลือก “พิมพ์รายงานเยี่ยมบ้าน”

4. ตัวอย่างรูปเล่ม สรุปข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้อง ที่อยู่ การติดต่อ รูปการเยี่ยมบ้าน ในรูปแบบไฟล์ PDF