Saturday, 20 July 2024

การบันทึก SDQ : ครู

1. เลือก “SDQ ครู”    (รูปที่ 1)

2. เลือก “ประเมิน SDQ ครู”

3. เลือกรายการประเมิน

4. บันทึกความคิดเห็นหรือข้อกังวลอื่น

5 คลิก “บันทึก”

6. ตารางการแปลผลข้อมูล