Saturday, 20 July 2024

การประเมิน​ SDQ : ผู้ปกครอง

การประเมิน SDQ ส่วนของผู้ปกครองประเมินนักเรียนเฉพาะนักเรียนระดับชั้น  ป.4-6 หรือ ตามที่สถานศึกษากำหนด

 

1. การประเมินตนเอง ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียนตามสภาพจริง (รูปที่ 1)

2. บันทึกข้อกังวลหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม

3.  คลิก “บันทึก”

4. ตารางแสดงผลการแปลผลการประเมิน

รูปที่ 1