Sunday, 24 September 2023

นักเรียนแก้ไขข้อมูลพื้นฐานตนเอง

  1. เลือก “เมนูหลัก”
  2. เลือกเมนุ “ข้อมูลส่วนตัว”
  3. เลือกแท็บ “ข้อมูลส่วนตัว”  (รูปที่ 1)
รูปที่ 1

เพิ่มหรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน (รูปที่ 2 )

รูปที่ 2

การเพิ่ม แก้ไข Latitude Longitude แผนที่บ้านนักเรียน

  1. คลิกแท็บ “แผนที่บ้าน”
  2. คลิก “Get geolocation”
  3. Latitude จะแสดงตัวเลขอัตโนมัติ  (รูปที่ 4)
  4. Logitude จะแสดงตัวเลขอัตโนมัติ (รูปที่ 4)
  5. คลิกบันทึก

ข้อ 2 คลิก “Get geolocation” ผ่านมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ขณะเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตเท่านั้น และอนุญาตให้อุปกรณ์เข้าถึงที่อยู่ หรือ Location 

รูปที่ 3

ตัวอย่างกรณี ระบบ gpabook ดึงข้อมูล Latitude และ  Longitude สำเร็จ

รูปที่ 4

 6.  แผนที่ Google map แสดงพิกัดบ้านนักเรียนโดยอัตโนมัติ

 7. การนำทางไปบ้านนักเรียนสามารถคลิก “Get Direction  ใช้เส้นทาง” ได้จากทุกที่ที่ต้องการ 

*** หมายเหตุ นักเรียนสามารถบันทึกตัวเลข Latitude และ Longitude ได้เองจากรูปที่ 4  หากมีพิกัดอยู่แล้ว

รูปที่ 5