Sunday, 24 September 2023

บันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ สำหรับนักเรียน

  1.  เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”
  2. เลือกแท็บ “บันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือ”
  3. คลิก “เพิ่มสมาชิกในครอบครัว”   (รูปที่  1)
รูปที่ 1

   4.  บันทึกข้อมูลประจำตัวของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน

   5.  คลิกบันทึก 

หมายเหตุ เพิ่มข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวให้ครบทุกคน

รูปที่ 2

  6.  บันทึกข้อมูลผู้ปกครอง

  7.  บันทึกข้อมูลบิดา

  8.  บันทึกข้อมูลมารดา

  9.  บันทึกข้อมูลการพักอาศัย

 10. บันทึกข้อมุลการเดินทางและค่าใช้จ่าย

รูปที่ 3

11. บันทึกข้อมูลสถานะของครัวเรือน

     (รูปที่ 4)

รูปที่ 4

 12. บันทึกข้อมูลสถานะที่อยู่อาศัย

 13. บันทึกลักษณะที่อยู่อาศัย

 14. บันทึกสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย

 15. บันทึกข้อมูลจำนวนสมาชิกในครอบครัว งานอดิเรก การหารายได้พิเศษ

 16. บันทึกพฤติกรรมส่วนตัวเพื่อส่งครูที่ปรึกษา

 17. คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูล

รูปที่ 5