Friday, 9 June 2023
 1. โรงเรียนแม่อายวิทยาคม อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
 2. โรงเรียนเทศบาล 1  (ทุ่งฟ้าบด) อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 3. โรงเรียนบ้านดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 4. โรงเรียนเทศบาลวัดดอนเปา-กองคำราษฎร์อนุสรณ์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
 5. โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 6.  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 22 อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
 7.  โรงเรียนบ้านหัวริน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
 8. โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่ ๕ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
 9. โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง จ.เลย
 10. โรงเรียนเทศบาล 2 อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
 11. โรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ จ.นนทบุรี
 12. โรงเรียนเทศบาลเมืองบางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี