1. เมนูนำเข้า / ส่งออก   >  ตารางนักเรียน    (รูปที่ 1)

รูปที่ 1

2. ดาวน์โหลด ตัวอย่างไฟล์ csv  (ไฟล์เอ็กเซล)  และโปรแกรม notepad++     (รูปที่ 2)

รูปที่ 2

3.  เปิดไฟล์  student.csv   ที่ดาวน์โหลดมาเพื่อเพิ่มข้อมูลนักเรียน     (รูปที่ 3-4)

รูปที่ 3

รูปที่ 4

4.  เมื่อนำข้อมูลนักเรียนกรอกในไฟล์ student.csv  เรียบร้อยแล้วให้สำเนาไฟล์ student.csv ไว้อีก 1 ไฟล์   (  รูปที่ 5)

รูปที่ 5

5.  เปิดไฟล์โปรแกรม notepad++  ที่ดาวน์โหลดมาจากขั้นตอนที่ 2    แล้วเปิดไฟล์  student.csv   (รูปที่ 6)

รูปที่ 6

6.  เปิดไฟล์  student.csv  และ encode   เป็น utf8  แล้ว   บันทึก     (รูปที่ 7)

รูปที่ 7

7. นำไฟล์ student.csv  เข้าโปรแกรม  gpabook

7.1 เมนูนำเข้า / ส่งออก   >  ตารางนักเรียน  > choose file          (รูปที่ 8)

รูปที่ 8

7.2  เลือกไฟล์  student.csv       (รูปที่  9)

รูปที่ 9

7.3   อัพโหลด  คลิก  upload     (รูปที่ 10)

รูปที่ 10

7.4  เมื่อนำเข้าสำเร็จ   จำนวนนักเรียนด้านมุมบนซ้ายจะมีการเปลี่ยนแปลง (รูปที่ 11)

รูปที่ 11