Saturday, 20 July 2024

เข้าระบบผู้ใช้ (ครู)

 1. การเข้าระบบครูผู้สอน
  1. เมนูหลัก  / ผู้ใช้ระบบ / เข้าระบบผู้ใช้ / เข้าระบบครู    (รูปที่ 1)
  2. รูปที่ 1

   C.   เลือกครูผู้สอนที่ต้องการเข้าระบบ  (รูปที่ 2)

   รูปที่ 2

   D.  เมื่อเข้าระบบผู้ใช้สำเร็จจะได้ผลลัพธ์      (รูปที่ 3)  

   รูปที่ 3