แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนรายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ปถ.05/ก) เป็นเอกสารที่สถานศึกษาควรจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สอนใช้บันทึกข้อมูลการวัดและประเมินผลการเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียน ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินผลการเรียนแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแยกตามระดับการศึกษา   ระดับประถมศึกษา (ปพ.05/ก:ป  , ปถ.05/ป)  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปพ.05/ก:บ  , ปถ.05/บ)  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.05/ก:พ  , ปถ.05/พ)

รูปที่ 1