การเข้าระบบสำหรับผู้สอน
 1. การเข้าใช้ระบบ
 2. การเข้าระบบด้วย gmail
 3. การเข้าระบบด้วย facebook

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 1. ข้อมูลส่วนตัวครู และรูปประจำตัว

การจัดทำ ปพ.05 / ปถ.05 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม

**** การเลือกรูปแบบ ปพ/ปถ 05 ****

 1. ขั้นตอนการทำ ปพ.05/ ปถ.05
 2. อัตราส่วนคะแนน
 3. โครงสร้างรายวิชา
 4. กำหนดการให้คะแนน
 5. คะแนน   (ลงทะเบียนนักเรียน  , บันทึกคะแนนเก็บ / บันทึกคะแนนสอบ)
 6. เวลาเรียน
 7. พิมพ์ ปถ.05  / ปพ.05

Tip

 1. การดาวน์โหลด/อัพโหลดคะแนนเก็บด้วย excel
 2. เพิ่มนักเรียนเข้าตารางเช็คชื่อ ภายหลังลงทะเบียน (กรณีไม่พบข้อมูลนักเรียนในตารางเวลาเรียน)
 3. วิธียกเลิกนักเรียนออกจากตารางเช็คเวลาเรียน
 4. วิธีแก้ไขเวลาเรียนเกิน 100% (ทั้ง ๆ ที่เช็คเวลาถูกต้องแล้ว)
 5. วิธีลงทะเบียนอีกครั้งกรณี ลงทะเบียนนักเรียนชมรม ชุมนุมแล้วชื่อไม่ครบ

การจัดทำ ปพ.05 (ก)  /  ปถ.05 (ก)  สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 1. ขั้นตอนการทำ ปพ.05(ก) / ปถ.05(ก) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. กิจกรรมชมรม /ชุมนุม
 3. กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด , ลูกเสือ / เนตรนารี
 4. กิจกรรมแนะแนว
 5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 6. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 7. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 1. รูปแบบการประเมินที่ใช้กับโปรแกรม gpabook

 


การดูผลการตรวจ (ผลการบันทึกคะแนนเและเวลาเรียนเพื่อทำ ปพ.,ปถ. 05)
 1. ก่อนดูผลการตรวจทุกครั้งเพื่อปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบันให้คลิก “คำนวณผลการตรวจ” 
 2. เมื่อโปรแกรมคำนวณเรียบร้อยจะแสดงหน้า “ดูผลการตรวจ” อัตโนมัติ
 3. คลิกเพื่อดูตัวอย่างการ “ดูผลการตรวจ

ครูที่ปรึกษา

 1. ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับนักเรียน
 2. สถิติการมาเรียนทั้งโรงเรียนรายวัน
 3. ครูที่ปรึกษาเช็คชื่อนักเรียนตามที่โรงเรียนกำหนด
 4. เมื่อครบกำหนดเวลาหรือครูเช็ครายชื่อนักเรียนทั้งหมดแล้วสามารถดูสรุป ดังตัวอย่าง คลิกที่นี่

วิธีการเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลนักเรียน

 1. การเพิ่ม/แก้ไข รายชื่อครูที่ปรึกษาใน แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปถ.06

วิธีการพิมพ์รายงาน

 1.  การพิมพ์ปก แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล : ปถ.06
 2.  ครูที่ปรึกษาพิมพ์ผลการเรียนรายภาคเรียน