การเข้าระบบสำหรับผู้สอน
 1. การเข้าใช้ระบบ
 2. การเข้าระบบด้วย gmail
 3. การเข้าระบบด้วย facebook

การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
 1. ข้อมูลส่วนตัวครู และรูปประจำตัว

การจัดทำ ปพ.05 / ปถ.05 รายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม
 1. ขั้นตอนการทำ ปพ.05/ ปถ.05
 2. อัตราส่วนคะแนน
 3. โครงสร้างรายวิชา
 4. กำหนดการให้คะแนน
 5. คะแนน   (ลงทะเบียนนักเรียน  , บันทึกคะแนนเก็บ / บันทึกคะแนนสอบ)
 6. เวลาเรียน
 7. พิมพ์ ปถ.05  / ปพ.05

การจัดทำ ปพ.05 (ก)  /  ปถ.05 (ก)  สำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 1. ขั้นตอนการทำ ปพ.05(ก) / ปถ.05(ก) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 2. กิจกรรมชมรม /ชุมนุม
 3. กิจกรรมลูกเสือ /ยุวกาชาด , ลูกเสือ / เนตรนารี
 4. กิจกรรมแนะแนว
 5. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
 6. กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
 7. กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

การประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 1. รูปแบบการประเมินที่ใช้กับโปรแกรม gpabook
 2.